Forretningsbetingelser

Dette dokument vil gennemgå IT Eksperten ApS’ generelle forretningsbetingelser. Ved at indgå i samhandel med Leverandøren, erklærer Kunden sig enig i og bekendt med nærværende dokument.

1. Generelt
1.1. Forretningsbetingelserne er de gældende betingelser for samhandel mellem Kunden og IT Eksperten ApS. Når Kunden indgår en handel, en Hostingaftale eller Abonnementsaftale med IT Eksperten ApS, erklærer Kunden sig enig i og bekendt med nærværende forretningsbetingelser.
1.2. IT Eksperten ApS forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog med en forudsætning om, at de opdaterede og gældende forretningsbetingelser altid er tilgængelige på IT Eksperten ApS’ hjemmeside.
1.3. Forretningsbetingelserne er uopsigelige og bindende for Parterne i den aftaleperiode som fastlægges i Parternes aftale. Hvis der ikke er defineret nogen aftaleperiode, vil Forretningsbetingelserne være gældende indtil aftalens ophør.
1.4. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem IT Eksperten ApS’ forretningsbetingelser og Aftalen, vil Aftalen altid have forrang.
1.5. Der tages forbehold for tryk- og prisfejl på IT Eksperten ApS’ trykte materiale og hjemmeside.

2. Betalingsbetingelser
2.1. Løbende vederlag og andre betalinger for ydelser og løsninger betales netto inden 8 dage, medmindre andet er aftalt mellem Parterne.
2.2. Alle IT Eksperten ApS’ priser er oplyst i danske kroner, ekskl. moms og uden statsafgifter, ekspeditionsgebyrer og lign., medmindre andet er angivet.
2.3. Såfremt Kundens betaling ikke er IT Eksperten ApS i hænde rettidigt, er IT Eksperten ApS berettiget til at sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er IT Eksperten ApS i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er IT Eksperten ApS berettiget til at suspendere produktet, samtidig med at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalings-forsinkelser er IT Eksperten ApS berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes Kundens manglende betaling.

3. Tilbud og accept
3.1. IT Eksperten ApS’ tilbud er som udgangspunkt gældende i 8 dage og derefter er det kun med IT Eksperten ApS’ accept, at tilbudsfristen kan forlænges. Først ved Parternes underskrift bliver eventuelle tilbud og alle tilhørende bilag gyldige og bindende for Parterne.

4. Levering og forsendelse
4.1. I tilfælde af væsentlig forsinkelse i forbindelse med IT Eksperten ApS’ levering til Kunden, orienterer IT Eksperten ApS Kunden om forsinkelsen uden ophold, såfremt dette er muligt.
4.2. I tilfælde, hvor IT Eksperten ApS er afhængig af en tredjeparts leverance, kan IT Eksperten ApS ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, hvis forsinkelsen skyldes tredjepartens forhold.

5. Returnering og annullering
5.1. Efter modtagelsen af IT Eksperten ApS’ produkter, skal Kunden gøre opmærksom på fejl og mangler uden ophold. Såfremt manglerne skyldes forhold fra IT Eksperten ApS’ side, får Kunden enten udbedret fejl og mangler eller et nyt produkt uden beregning.
5.2. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, dog minimum 10%. IT Eksperten ApS yder 8 dages returret fra fakturadato, dog er IT Eksperten ApS berettiget til at beregne sig et gebyr på 10% af fakturabeløbet ved returnering, ændring eller annullering af ordren. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med IT Eksperten ApS’ godkendelse og det er yderligere en forudsætning, at Kundens vare returneres i original og ubrudt emballage.
5.3. Såfremt, at IT Eksperten ApS har leveret et specielt tilpasset produkt, efter bestilling fra Kunden, kan Kunden som udgangspunkt ikke returnere eller annullere bestillingen.

6. Teknisk service
6.1. Ønsker Kunden installation af eller vejledning i betjening af udstyr og programmel kan der træffes aftale om teknisk service. Teknisk service faktureres til IT Eksperten ApS’ gældende timesats og minimumsfakturering er en halv time. Opgaver uden for normal arbejdstid, dvs. kl. 8.00-16.00, afregnes med + 100%.
6.2. Har Kunden købt et klippekort på teknisk service hos IT Eksperten ApS, gælder følgende betingelser: Klippekortet er gyldigt i 2 år fra udstedelsesdatoen. Klippekortet kan ikke krediteres eller ombyttes til varekøb, og IT Eksperten ApS refunderer ikke betalinger. Mindste forbrug er 1 klip pr. servicebesøg og 1 klip ved telefon- eller fjernsupport. Klippekortet er gældende inden for normal arbejdstid, dvs. kl. 8.00-16.00. Opgaver uden for dette tidsrum afregnes med + 100%.
6.3. IT Eksperten ApS er fraskrevet ethvert erstatningsansvar i forbindelse med teknisk service, medmindre IT Eksperten ApS’ medarbejder har handlet groft uagtsomt.

7. Gentegningsprodukter og -ydelser
7.1. Medmindre andet er aftalt, er mindstesalg af gentegningsprodukter og -ydelser 3 måneder. Alle bestillinger af gentegningsprodukter og -ydelser forud faktureres for en periode på minimum 12 måneder.
7.2. Aftaler om gentegningsprodukter og -ydelser kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af perioden.
7.3. IT Eksperten ApS refunderer ikke betalinger, såfremt køber ønsker at opsige eller nedlægge gentegningsprodukter og -ydelser midt i perioden.
7.4. Hvis aftaler om gentegningsprodukter og -ydelser ikke skriftligt er opsagt, vil de automatisk blive gentegnet.

8. Kundens ansvar
8.1. Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med Kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at IT Eksperten ApS ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som Kunden udsender fra IT Eksperten ApS’ datacenter, og at det udelukkende er Kundens ansvar at sikre, at det data som Kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.
8.2. Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser, samt på anden måde overholder den danske lovgivning og krav fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af de ydelser der stilles til rådighed af IT Eksperten ApS.
8.3. Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for IT Eksperten ApS, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og fakturerings-oplysninger til enhver tid er gyldige.
8.4. Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af IT Eksperten ApS’ netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at Kunden ikke må benytte IT Eksperten ApS’ ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis Kunden er usikker på om en handling eller brug af en løsning er tilladt, er det Kundens ansvar at kontakte IT Eksperten ApS og efterspørge anvisning herom.
8.5. IT Eksperten ApS tillader opbevaring af alt data, materiel og information, der ikke er i strid med den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk og andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på IT Eksperten ApS’ løsninger uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som kontroversielt, foretages af IT Eksperten ApS og kan resultere i at Kundens aftale bliver ophævet eller at Kundens løsning bliver lukket.

9. Udstyr og garanti
9.1. I tilfælde hvor Kunden køber udstyr af IT Eksperten ApS, er udstyret solgt med ejendomsforbehold, indtil Kunden har betalt den fulde købesum, inkl. eventuelle renter og ekstra omkostninger som IT Eksperten ApS har afholdt i forbindelse med købet.
9.2. I tilfælde hvor Kunden lejer udstyr af IT Eksperten ApS, er udstyret udlejet med ejendomsforbehold og vil under hele aftaleforløbet være IT Eksperten ApS’ ejendom.
9.3. IT Eksperten ApS har som udgangspunkt et års garanti, medmindre andet er skriftligt aftalt med Kunden. Garantien dækker ikke reetablering af nogen form for programmel eller data i forbindelse med garantireparation.
9.4. Såfremt, at Kunden ønsker kontinuerlig service udført på sit udstyr, kan Kunden tegne en serviceaftale hos IT Eksperten ApS. Hvis Kunden ikke har tegnet en serviceaftale hos IT Eksperten ApS, så afregnes udført service på Løsningen til gældende timesats.

10. Erstatningsansvar
10.1. IT Eksperten ApS kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter.
10.2. IT Eksperten ApS’ erstatningsansvar kan, uanset årsagen til skaden, herunder grov uagtsomhed fra IT Eksperten ApS’ ansattes side eller underleverandører, aldrig overstige kr. 100.000.

11. Force majeure
11.1. Ingen af Parterne er forpligtet til at yde erstatning i tilfælde af manglende aftaleopfyldelse forårsaget af forhold der ligger uden for Parternes kontrol. I tilfælde af Force Majeure, hvor Kundens løsning ikke fungerer som aftalt i henhold til aftalen, er Kunden ikke forpligtet til at betale for løsningen i perioden hvor den ikke fungerer. Tilfælde af Force Majeure kan være lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand, væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt IT Eksperten ApS’ egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

12. Værneting
12.1. Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
12.2. Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge, at finde en mindelig løsning på konflikter, og bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at Parternes øvrige produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.
12.3. I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og
bindende efter dansk ret ved en retsinstans efter IT Eksperten ApS’ valg, som værneting i første instans.

Skriv til os

Udfyld formularen herunder med dine oplysninger og din besked, vi vil derefter vende tilbage til dig hurtigst muligt, du kan altid ringe til os på +45 69 10 66 99

Her finder du os

IT Eksperten er en Nordsjællandsk IT virksomhed med base i Helsinge, vi dækker geografisk hele Danmark.

  • Østergade 25, 1., 3200 Helsinge
  • +45 69 10 66 99
  • info@iteksperten.com
© 2020 IT Eksperten ApS. All Rights Reserved.