Cloud betingelser - IT Eksperten ApS - Fleksible IT Løsninger
Menu


Fleksible-IT-Losninger

cloudbetingelser

Produktbetingelser (Onlinebetaling, Mailmarketing, e-Nyhedsbrev, Remote backup, IBM TSM, Hosted Exchange, Virtual Server, Hosted CMS, Hosted Storage, Hosted C5, VMWare Cloud, SMS Gateway, Webhotel)
Produkter løber i min. 3 hele måneder + måneden, hvor produktet bestilles. Hvert kvartal fornyes produktet automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke.

Ønsker IT Eksperten ApS at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har IT Eksperten ApS altid uden varsel ret til, at forestå lukning af et produkt såfremt kunden gentagende gange har overtrådt IT Eksperten ApS' betingelser. IT Eksperten ApS vil fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til betingelsen der er overtrådt. Gene af andre brugere af IT Eksperten produkter betragtes som misbrug af IT Eksperten ApS’ ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af produktet. IT Eksperten ApS er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Virtual Server
Geninstallation af virtuelle servere foretages kun i tidsrummene: Man. . Tor. 8-18 / Fre. 9-15

IT Eksperten ApS yder ikke support på produktet: Plesk, support fås via. hjemmesiden: http://www.plesk.com. Vores konsulenter kan selvfølgelig hyres mod betaling til opsætning og support.

IT Eksperten ApS benytter TDC's mobilnetværk til udsendelse af alarm SMS’er, og kan på ingen måde tage ansvar for levering af alarm SMS'er til kunden. Skulle det ske at TDC's netværk har været nede i forbindelse med udsending, er IT Eksperten ApS uden ansvar herfor.

Lov & ansvar

IT Eksperten ApS tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.

IT Eksperten ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om IT Eksperten ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om IT Eksperten ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

IT Eksperten ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder selv om IT Eksperten ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af IT Eksperten ApS funktioner.

Tillæg til Lov & ansvar vedr. Remote backup

IT Eksperten ApS tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold.

IT Eksperten ApS' datacenter er ved Alm. Brand forsikret mod tab af data som følge af indirekte eller direkte skade og følgeskader, med en skadesdækning på kr. 1.000.000 kr. pr. skade til reetablering af tabte data.

IT Eksperten ApS er dog ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backupklient ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter.

IT Eksperten ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende – dog er IT Eksperten ApS forsikret for datatab i forbindelse med, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller hærværk ved indbrud.

IT Eksperten ApS er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om IT Eksperten ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af IT Eksperten ApS funktioner.

Server drift/Linie drift
IT Eksperten ApS tilstræber sig på, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. IT Eksperten ApS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

Alle produkter drives på højt ydende Windows og Linux/unix servere med Red Hat. IT Eksperten ApS tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer at vi kan tilbyde oppetid på over 99,9 %. Serverne er placeret i specialindrettede serverrum og alle servere er sikret mod strømsvigt med UPS strømbackup. Internet linie-tilgangen sker igennem et samarbejde med TDC Internet der som bekendt har en af Nordens største liniekapaciteter. Linietilgangen er på 2 x 400Mbit.

Betalingsbetingelser
Alle ydelser ved IT Eksperten ApS er oplyst i danske kroner og excl. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser ved IT Eksperten ApS betales ved fremsendelse af faktura. Der tillægges ikke administrationsgebyr. og alle fakturaer samles sammen til én forsendelse den 20. i hver måned og alle fakturaer har 8 dages betalingsfrist. Såfremt betalingen for fakturaerne ikke er IT Eksperten i hænde herefter, har IT Eksperten ApS ret til at stoppe tjenesterne indtil betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning såfremt disse skyldes manglende betaling.

IT Eksperten ApS rykker kunden 2 gange inden betalingen overdrages til inddrivelse via ekstern assistance. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100,- + moms.

Opsigelsesbetingelser
Alle bestillinger forudfaktureres for perioder af min. 3 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 8 dages varsel til udløbet af den bestilte periode. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt og tjenestens afbestilling bekræftes skriftligt af IT Eksperten ApS. IT Eksperten ApS refunderer ikke betalinger såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

God Skik
IT Eksperten ApS skal være er godt sted for alle. Alle programmeringer mm. skal derfor udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. IT Eksperten ApS kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle, direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden IT Eksperten ApS' accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Værneting
Kunden erklærer sig bekendt med IT Eksperten ApS generelle handelsbetingelser. IT Eksperten ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med sø- og handelsretten i København som værneting i første instans.

Kontaktinformation
IT Eksperten ApS
Skovparken 21
3200 Helsinge
Tlf.: +45 69 10 66 99
E-mail.: kontakt@iteksperten.com
Nykredit Bank.: Reg. 8117 konto 0003282028
CVR: 35 39 89 29
Etableringsår.: 1999 (Omdannet til ApS i 2013)
Medlem af branche 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser.

-- Fonts -->